ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Karty Podarunkowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że Kara Podarunkowa została przed upływem tego terminu zużyta lub zrealizowana.

W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, Administrator Sklepu zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostawy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: MEDICA SPA Instytut Zdrowia i Urody Joanna Flis, Al. Komisji Edukacji Narodowej 53/U9, 02-797 Warszawa, info@medicaspa.pl, tel. +48 516 416 883.
– Ja / My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
 

REKLAMACJE


1. Reklamacje są zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu. Do rozpatrzenia reklamacji zobowiązany jest Właściciel Sklepu, którego oferty dotyczy reklamacja.
2. Reklamacja powinna zostać rozstrzygnięta w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia za pośrednictwem Sklepu. Wszelka korespondencja pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem w przedmiocie zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji powinna odbywać się za pośrednictwem Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji ponosi Właściciel Sklepu.
4. Administrator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby pochodzące od Właściciela Sklepu oferty dotyczyły usług o najwyższej jakości i spełniających wszelkie wymogi, w szczególności w zakresie jakości, standardu realizacji, wynikające z przepisów prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym wynikające z przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy, oraz przepisów regulujących kwestie związane z zasadami zdrowia publicznego (warunkami higieniczno-sanitarnymi, higieną środowiska, higieną żywności, żywienia i przedmiotów użytku).
5. Administrator Sklepu nie ponosi wobec Użytkowników lub osób trzecich odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy/osoby trzecie użyją Kart Podarunkowych, a także za sposób, w jaki Użytkownicy/osoby trzecie użyją Produktów nabytych od Wykonawcy w zamian za Karty Podarunkowe. Administrator Sklepu nie ponosi wobec Użytkowników lub osób trzecich odpowiedzialności za wady Produktów nabytych przez Użytkowników/osoby trzecie od Wykonawcy w zamian za Karty Podarunkowe.
6. Administrator Sklepu odpowiada:
- z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich wynikających z umów zawartych przez Użytkowników i Wykonawcę,
- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę,
- za jakość usług nabytych przez Użytkowników od Wykonawcy w zamian za Karty Podarunkowe.
7. Odpowiedzialność wobec Użytkowników/osób trzecich ponosi w tym zakresie Wykonawca.


REKLAMACJE W ZAKRESIE
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


KupVoucher.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@medicaspa.pl.

W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Używamy cookies i podobnych technologii głównie w celu świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij